Zápis z řádné členské schůze

Bytového družstva VÁNEK, IČ 24142255, sídlem Praha 8-Čimice, Vánková 795/4, PSČ 181 00 (dále jen „Družstvo“) konané dne 18.06.2015 v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8

Jednání členské schůze Družstva (dále jen „Schůze“) zahájil v hodin předseda Družstva, pan Ing. Miroslav SIVÁK, nar. 3.1.1956, bytem Praha 8-Čimice, Vánková 800/16, PSČ 181 00, a přivítal všechny přítomné členy Družstva. Předseda Družstva, pan Ing. Miroslav SIVÁK, oznámil, že na Schůzi je přítomno 59 členů Družstva ze 114 členů Družstva, tedy 51,75% všech členů Družstva, kteří mají dohromady celkem 51,75% hlasů všech členů Družstva, a že Schůze je tedy usnášeníschopná.

faximile zápisu