Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 7. září 2015

 

odkaz na faximili zápisu

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

            Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

Seznámení členů kontrolní komise s činností představenstva BD Vánek za uplynulé období, tj. od poslední členské schůze BD.
Seznámení členů kontrolní komise s vyhlášeným výběrovým řízením na prodej členských podílů u dvou neobsazených bytů ve vlastnictví BD Vánek.
Seznámení členů kontrolní komise s připraveným výběrovým řízením na zabezpečovací zařízení do jednotlivých vchodů BTC.
V rámci prvního bodu jednání seznámil předseda členy kontrolní komise s činností představenstva BD od poslední členské schůze. Mimo jiné konstatoval, že jednání představenstva probíhaly podle plánu, představenstvo řešilo veškeré připomínky, podněty i dotazy a poskytovalo pomoc v rámci stanovených úředních hodin. Nevyskytly se žádné otázky, které by nebyly vyřešeny k plné spokojenosti členů BD. V rámci reklamačního řízení podal p. Bartošík námitky ke způsobu vyúčtování záloh za služby poskytnuté v souvislosti s využíváním bytu. Předseda KK seznámil členy KK s tím, jaké vyjádření připravil pro představenstvo BD k předmětným námitkám. Dále konstatoval, že představenstvo připravuje pro pana Bartošíka v podstatě zamítavou odpověď.

K druhému bodu programu předseda oznámil, že představenstvo BD připravilo výběrového řízení na prodej členských podílů za dva byty. Dále členům KK sdělil, že byl požádán o účast na otevírání obálek s nabídkami. S tímto souhlasil a dne 29. 9. 2015 se zúčastní akce, kdy od 18,00 hod. bude provedeno otevírání obálek.

K třetímu bodu předseda KK sdělil, že představenstvo připravuje výběrové řízení,
u kterého bude v souladu se stanovami, provedeno hlasování členů BD k výběru firmy formou per rolam.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl další podněty ani připomínky jednání bylo v 19,30 hod. ukončeno.