Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise  Bytového družstva VÁNEK konaného dne 15. června 2015

 

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

Projednání Zprávy o činnosti kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK za dobu od 19. června 2014 do 18. června 2015.
Projednání návrhu odměn členům kontrolní komise.
V rámci prvního bodu jednání seznámil předseda členy kontrolní komise se zprávou, kterou zpracoval. Členové komise jí posoudili a doplnili o některé připomínky. Poté byla zpráva jednohlasně schválena.

K druhému bodu programu předseda oznámil, že představenstvo BD mu navrhlo, aby za rok činnosti byla členům komise udělena odměna v celkové výši Kč 18.000,- (za každý měsíc na člena Kč 500,-) s tím aby poté předseda kontrolní komise rozdělil tuto částku mezi jednotlivé členy komise. Předseda s touto výší souhlasil. Celkovou částku však ještě musí schválit členská schůze. Předseda uvedl, že pokud bude celková částka na odměny schválena, rozdělí se takto:

předseda KK p. Krejza – Kč 12.000,-
členové KK p. Dražil a p. Slavík – Kč 3.000,-

Uvedené částky však podléhají zdanění.

O výše uvedených skutečnostech potom hlasovali členové komise. Všichni členové komise vyjádřili k tomu souhlas.

 

odkaz na faximili dokumentu