Zápis z  jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 14. března 2016

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

  • Seznámení členů kontrolní komise se závěry jednání představenstva BD VÁNEK.
  • Kontrola účetní závěrky BD Vánek k 31. 12. 2015 a projednání stanoviska k ní.

Program byl jednomyslně schválen.

V rámci prvního bodu programu seznámil p. Krejza se závěry jednání představenstva BD VÁNEK. Konstatoval, že hlavním bodem všech jednání představenstva za uplynulé období byla příprava členské schůze s datem konání 22. 3. 2015, a s tím spojené přijímaní nových členů bytového družstva, aby jim bylo možné prodat podíly u volných bytů.

V rámci druhého bodu programu byla členy KK družstva překontrolována účetní závěrka k 31. 12. 2015. Poté bylo připraveno a projednáno stanovisko k ní, které je přílohou tohoto zápisu. Poté bylo stanovisko jednomyslně schváleno.

Odkaz na originál zápisu je uveden zde