Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 20. dubna 2015

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl jediný bod programu:

Projednání výsledků výběrového řízení na výměnu vodoměrů a instalaci měřidel tepla v bytech a nebytových prostorech BD Vánek.
V rámci jednání seznámil p. Krejza členy kontrolní komise s dokumentací k výběrovému řízení a se závěrečnou zprávou výběrové komise. Konstatoval, že podle jeho názoru výběrové řízení proběhlo v souladu se Stanovami.

Proto předseda doporučil, aby do zprávy výběrové komise bylo doplněno vyjádření kontrolní komise takto: „Kontrolní komise posoudila všechny aspekty výběrového řízení
a neshledala žádné nedostatky. Výběr byl proveden v souladu s ustanovením Stanov BD Vánek“. Koncept zprávy výběrové komise je přílohou tohoto zápisu.

O výše uvedených skutečnostech potom hlasovali členové komise. Všichni členové komise vyjádřili k tomu souhlas.

 

odkaz na originál