Zápis z  jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 30. března 2015

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan. 

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

  1. Seznámení členů kontrolní komise se závěry jednání představenstva BD VÁNEK.
  2. Kontrola účetní závěrky BD Vánek k 31. 12. 2015 a projednání stanoviska k ní.
  3. Účast p. Krejzy na zpracování podkladů k rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytů za rok 2014, konkrétně u vodného a stočného.
  4. Činnost kontrolní komise v dalším období.
  5. Různé.

 

Program byl jednomyslně schválen.

V rámci prvního bodu programu seznámil p. Krejza se závěry jednání představenstva BD VÁNEK. Konstatoval, že hlavním bodem všech jednání představenstva za uplynulé období byla příprava členské schůze s datem konání 26. 3. 2015, a s tím spojené dva dokumenty a to: nové Stanovy a Rozhodnutí ČS pro rozdělení nákladů pro účely vyúčtování záloh. K tomu p. Krejza oznámil členům komise, že představenstvem byly projednány jeho návrhy na úpravu obou dokumentů a byla vyjádřena shoda s finálním zněním Stanov
i Rozhodnutí. Dále konstatoval, že představenstvo veškeré úsilí napřímilo pouze na přípravu schůze a vůbec se například nevěnovalo odstraňování nedostatků zjištěných kontrolou KK v prosinci 2014. Podle jeho názoru může znovu docházet k podobným excesům jaký nastal nesprávným proplacením faktury A.S. p.o. v roce 2014. Proto navrhl, aby na nejbližším jednání představenstva bylo představenstvo důrazně písemně požádáno o odstranění nedostatků z uvedené kontroly.

V rámci druhého bodu programu byla členy KK družstva překontrolována účetní závěrka k 31. 12. 2014. Poté bylo připraveno a projednáno stanovisko k ní, které je přílohou tohoto zápisu. Poté bylo stanovisko jednomyslně schváleno.

V rámci třetího bodu programu p. Krejza oznámil členům komise, že spolu
s p. Šindelářem z představenstva několik dnů připravoval podklady pro rozúčtování nákladů
u vodného a stočného. K tomu byla z odpočtových listů vypočítána spotřeba studené a teplé vody v jednotlivých bytech a následně i u jednotlivých odběrných míst. Byl proveden propočet nákladů u jednotlivých odběrných míst i celková výše nákladů družstva za vodné
a stočné. Dále p. Krejza konstatoval, že při posuzování spotřeby v jednotlivých bytech byly zjištěny značné disproporce a u některých bytů nefunkční vodoměry. Všechny tabulky s provedenými výpočty byly poté předány představenstvu a bylo mu doporučeno vyměnit nefunkční vodoměry a v dalším období provést kontrolní odpočty v bytech, kde byly zjištěny největší disproporce. Výše uvedené tabulky jsou i přílohou tohoto zápisu. S popsaným stavem souhlasili všichni členové kontrolní komise.

U čtvrtého bodu předseda připomněl úkoly kontrolní komise na další období v souladu s již schváleným plánem činnosti komise a to kontrolu provedeného vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu a následnou kontrolu odstranění nedostatků.

V bodě různé p. Slavík navrhl, aby bylo představenstvo družstva požádáno
o zpracování přehledu nebytových prostor s tím, aby bylo jasné, které nebytové prostory jsou využívány a které ne, kdo je nájemcem nebytových prostor, jaké byly stanoveny podmínky nájmu a jak jsou zpracovány smlouvy o nájmu. Předseda KK informoval, že o tyto údaje požádá písemně v dopise, ve kterém bude řešena i žádost o odstranění nedostatků z kontroly v prosinci 2014 a dopis předá na jednání představenstva dne 31. 3. 2015.

 

 

odkaz na originál