Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 15. března 2015

 Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl tento program:

  1. Seznámení členů komise se závěry jednání představenstva BD VÁNEK.
  2. Účast p. Krejzy na přípravě podkladů k rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytů za rok 2014.

V rámci prvního bodu programu seznámil p. Krejza se závěry jednání představenstva BD VÁNEK. Konstatoval, že hlavními body všech jednání představenstva za uplynulé období byla příprava členské schůze, která se bude konat 26. 3. 2015, a s tím spojené dva dokumenty a to: nové Stanovy a Rozhodnutí ČS pro rozdělení nákladů pro účely vyúčtování záloh. K tomu p. Krejza oznámil členům komise, že připravil návrhy na úpravu obou dokumentů, které s ním budou projednány na jednání představenstva dne 17. 3. 2015.

V rámci druhého bodu programu p. Krejza oznámil členům komise, že se dne 12. 3. 2015 zúčastnil spolu s p. Šindelářem z představenstva a technikem správcovské firmy přípravy podkladů pro rozúčtování nákladů. Cílem jednání bylo, především stanovení nákladů a spotřeby u jednotlivých služeb. Při posuzování spotřeby p. Krejza zjistil nesrovnalost u vyfakturované spotřeby vodného a stočného. Jednalo se o to, že ASPO v rozporu se stavy odběru vody, které byly uvedeny v předávacím protokolu vyfakturovala v měsíci dubnu 2014 spotřebu, která vznikla již v říjnu a listopadu 2013. Předseda komise kvůli tomu svolal toto mimořádné jednání komise. Členové komise proto posoudili inkriminovanou fakturu č.  FO2-5/201 a konstatovali, že p. Krejza správně zjistil nesrovnalost ve výši Kč 72.689,- za cca 958 m3. Předseda upozornil na to, že kdyby se tato nesprávně naúčtovaná částka zahrnula do nákladů, u jednoho bytu by to činilo v průměru cca Kč 650,-. 

Proto předseda doporučil, aby výše uvedená částka nebyla zahrnuta do celkových nákladů spojených s užíváním bytu. Dále navrhl, aby se nesrovnalost řešila tím, že představenstvo požádá dopisem ASPO o vystavení dobropisu a zaslání výše uvedené částky na účet BD VÁNEK. Pokud by ASPO finanční prostředky nevrátilo, poté by musela o způsobu likvidace nesrovnalosti rozhodnout výroční členská schůze v červnu 2015.

O skutečnostech uvedených v bodě 2. potom hlasovali členové komise. Všichni členové komise vyjádřili souhlas se vším, co bylo uvedeno v bodě 2.

 

Předseda konstatoval, že všechny skutečnosti o nesrovnalosti ve vyfakturování vodného a stočného projedná s představenstvem dne 17. 3. 2015 a přednese je na členské schůzi družstva dne 26. 3. 2015.

Zobrezení originálu