Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 2. února 2015

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva stálí členové p. DRAŽIL Miroslav, předseda p. KREJZA Milan a nový člen kontrolní komise p. SLAVÍK Milan, který byl zvolen na členské schůzi BD VÁNEK dne 28.1.2015.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který přivítal nového člena p. Slavíka a blahopřál mu ke zvolení. Předseda se určil zapisovatelem a navrhl program jednání:

  1. Volba místopředsedy kontrolní komise,
  2. Projednání návrhu plánu činnosti kontrolní komise na rok 2015,
  3. Různé.K druhému bodu jednání předložil předseda návrh plánu činnosti, který byl projednán a jednohlasně schválen (plán – viz příloha).
  4. V bodě různé navrhl předseda, aby pro jednání komise byl pevně stanoven jeden den v měsíci. Po projednání bylo jako stálý termín jednání schváleno vždy první pondělí v měsíci.
  5. K prvnímu bodu jednání navrhl p. Slavík, aby se místopředsedou kontrolní komise stal p. Dražil. Předseda žádal o vyjádření p. Dražila, ten s návrhem souhlasil a funkci přijal. Předseda nechal hlasovat. Při hlasování byly p. Krejza a p. Slavík pro návrh a p. Dražil se zdržel hlasování. Místopředsedou kontrolní komise byl zvolen p. Dražil.

 náhled dokumentu zde