POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK

Vážené dámy a pánové!

Dovolujeme si Vás, jakožto členy Bytového družstva VÁNEK (dále jen „Družstvo“), pozvat na řádnou členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 18.06.2015 od 18:00 hodin v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8, Prezence – od17:30 do 18:00.

Návrh programu:

  1.  Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a čtyř sčitatelů hlasů;
  2. Schválení programu členské schůze;
  3. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014;
  4. Zpráva Kontrolní komise
  5. Schválení postupu a fondu pro vyplacení úroků z roku 2013;
  6. Návrh finanční plánu na rok 2015
  7. Projednání a schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise;
  8. Projednání a schválení prodeje členského podílu s právem nájemní smlouvy na dva neobsazené byty;
  9. Různé - dotazy členů Družstva;
  10. Ukončení členské schůze.

Předpokládaná doba trvání členské schůze - 2 hodiny. Tímto Vás žádáme o vyčlenění si dostatku času pro účast na projednání všech bodů programu členské schůze. V případě, pokud by Vám důležité a neodkladné okolnosti bránily v účasti na členské schůzi, žádáme Vás, abyste k účasti na členské schůzi zplnomocnili jinou osobu, ke které máte důvěru. V případě Vašeho zájmu o bližší informace k jednotlivým bodům programu členské schůze a projednání vašich eventuálních připomínek k předloženým materiálům stanovuje představenstvo Družstva vyhrazenou dobu v termínech 10. a 17. 6. 2015 vždy od 18:30 do 19:00 hod. v kanceláři Družstva v přízemí domu Vánková 797, Praha 8. Jednání členské schůze je neveřejné a účastnit se jej smějí, nerozhodne-li členská schůze jinak, pouze členové Družstva. Člen Družstva se u prezence prokáže platným občanským průkazem (zástupce člena Družstva originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem člena Družstva nebo s podpisem ověřeným členem představenstva a platným občanským průkazem).

Předem Vám děkujeme za účast!

za představenstvo Bytového družstva VÁNEK

Ing. Miroslav SIVÁK, předseda představenstva

 

V Praze dne 28.5. 2015