Doporučení

Rekonstrukci bytového jádra svěřte specializované firmě. Ta vám může pomoci nejen s odstraněním umakartového jádra a výstavbou nové koupelny a toalety, ale i s návrhem nové hygienické místnosti. Většina studií či firem dnes dokáže vypracovat návrh úpravy včetně 3D vizualizace. Návrh většinou obsahuje možná dispoziční řešení, materiály a předběžnou kalkulaci.

  • Zadávací list ve kterém je jasně specifikován požadavek na řešení detailů a poslouží jako podklad pro zaměření stávajícího stavu odborníkem, který zároveň zajistí veškeré podklady související s úpravou vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky.
  • Následně přichází na řadu podrobný položkový rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy o dílo, na kterou se nesmí zapomenout. Spolu s nabídkovým rozpočtem se podle rozsahu prací stanoví celková délka realizace.
  • Po skončení prací si nechte provést revizi elektroinstalace (přesněji tuto si od Vás BD Vánek dovoluje požadovat jako podmínku nutnou k udělení souhlasu. 

Stavební úřad ano, či ne?

Při splnění následujích podmínek se obejdete se bez stavebního povolení či ohlášení proto musí být splněna dvě základní kritéria:

  1. zaprvé musí jít o výměnu stěn bytového jádra za materiál o stejné nebo velice podobné hmotnosti
  2. zadruhé musí být zachována původní dispozice.

Ohlášení přestavby bude stavební úřad vyžadovat v případě stavebních úprav, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, jimiž se ale nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. Je to v případě, kdy třeba v rámci stavebních úprav hodláte rozšířit koupelnu či přesunout WC například do prostoru předsíně, což může být vykládáno jako změna v užívání části stavby.

Je zde však jedno podstatné "ale": v případě přestaveb bytových jader obvykle dochází k částečné nebo úplné změně vnitřního uspořádání příček bytu, tedy k jinému než kolaudovanému dispozičnímu řešení.
Při přestavbách je sice vždy snahou nezasahovat do nosných konstrukcí domu, ovšem k jejich statickému ovlivnění dochází, ať již přitížením stropních nebo svislých konstrukcí, a tím i základů celého domu.

Proto je vhodné informovat se včas u příslušného stavebního úřadu, zda stavební úpravy budou vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení, či zda se bez nich zcela obejdete. Navíc požadavky jednotlivých stavebních úřadů se značně různí.

  • Plánovanou rekonstrukci bytu či bytového jádra je rovněž třeba včas ohlásit majiteli bytového domu, společenství vlastníků, bytovému družstvu a podobně.
  • Před zahájením rekonstrukce je rovněž třeba informovat obyvatele domu o termínu zahájení a dokončení stavebních prací, název provádějící firmy a telefonický kontakt na koordinátora stavby.

článek byl připraven na základě indormací obsažených na internetu, především pak na stránce http://bydleni.idnes.cz/rekonstrukce-panelakoveho-jadra-doy-/panelakovy-byt.aspx?c=A121101_175641_panelakovy-byt_rez